20 | 02 | 2020

Õppenõukogu istung

28.augustil 2019.a kell 09.00 toimub õppenõukogu istung.
Toimumise koht: loengusaal

Päevakava:
1. Täiendava õppetöö tulemused, õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise otsustamine.
2. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ettepanekute tegemine.
3. Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning riskide vältimiseks meetmete kavandamine.
4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine (hindamise kord gümnaasiumiastmes).
5. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2019/2020.õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
6. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.

Anna Zubova, kooli direktor