22 | 06 | 2024

Aruanded õpetajatele:

Aineõpetaja aruanne

Mitteedasijõudvate õpilastega individuaalse töö graafik

Mitteedasijõudvate õpilastega täendõppe läbiviimise graafik

Trimestri klassijuhataja aruanne - Google form

Klassijuhataja aastaaruanne

Õpilaste informeerimine hindamisest

Meie saavutused - vorm

Projektides osalemise vorm 

Avansiaruanne

Avaldus lähetusele

KO erinevad blanketid

Kasuks:

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord     

    - Lisa 1 Arenguvestluste läbiviimise graafik
 
   - Lisa 2 Kutse arenguvestlusele
 
   - Lisa 3 Õpilase eneseanalüüsi leht
 
   - Lisa 4 Arenguvestluse kokkuvõte

Lõiming

Lõimingu võimalused põhikoolis

Õppekava

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Proovieksami tulemused (blanketid)

Eesti keele proovieksami tulemused

Inglise keele proovieksami tulemused

Turvalisus

lasteabi.ee tel. 116 111

Veebikonstaabel Oksana Luik

Koolivälise ürituse (sh õppekäigu/väljasõidu ) registreerimise leht

Kui õpetame HEV last

Ohutusmaterjalid

Tervis ja ohutus TAI materjal

Tööohutuse ja tervishoiuga seotud õppematerjalid

Programm "Kool kiusamise vastu"

Loovtööd

Narva Kesklinna Gümnaasiumi III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused - eesti keeles

Narva Kesklinna Gümnaasiumi III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused - vene keeles

Soovitusi ja näiteid loovtööde läbiviimiseks põhikooli III kooliastmes

Uurimistööd

Uurimistööde ja praktiliste tööde läbiviimise korraldamine gümnaasiumis

Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord

Uurimistöö retsenseerimine

 Õppematerjalid

Eesti Loodusmuuseumi materjalid 

Keskkonnaameti õppematerjalid

Liikluskasvatus

Maailma muuseumid