19 | 09 | 2019

Gümnaasiumi kodukord    EST     RUS

Внутренний распорядок гимназии

Рекомендации Департамента Охраны Здоровья по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Korrapidamise graafik

Veebikonstaabel Oksana Luik

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks

Väljavõte Narva Kesklinna Gümnaasiumi kodukorrast:

112§ 11 p.1 Kool tagab õpilaste ning kooli töötajate koolis viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

§ 11 p.2 Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.

§ 11 p.2.1 Tegevuse koordineerimise eesmärgil ja korra hoidmisel organiseeritakse koolis korrapidamine (korrapidamise graafikut uuendatakse kord aastas).

§ 11 p.2.3 Õpetaja kindlustab õppetunnis distsipliini, jälgib õpilastevahelist suhtlemist ja vägivallailmingute korral sekkub probleemi lahendamiseks, informeerib klassijuhatajat õpilaste käitumisprobleemidest ja vägivalla ilmingutest. Korrapidajana vahetunnis täidab ta oma kohustusi ning tagab õpilaste turvalisuse.

§ 11 p.2.4 Klassijuhataja informeerib õppealajuhatajat õpilaste käitumisprobleemidest ja vägivalla ilmingutest, viib läbi KEATklassijuhatajatunde, mis aitab ennetada vägivaldset käitumist ning propageerib õpilastevahelisi sõbralikke suhteid ning vägivallavaba kooli.

§ 11 p.3 Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukordade ennetamiseks ning olukordadele reageerimiseks kooli ruumides videovalvet.

§ 11 p.4 Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse tagamiseks kontrollib kool selle hoonest ja territooriumilt sisse- ja väljaliikumist.

Turvalisusega seotud projektid

* Narva Kesklinna Gümnaasiumi 6.klassid võtavad osa ohutusõppe projektist „Kaitse end ja aita teist"Projekti eesmärk on õpetada lapsi ohuolukordasid ära tundma, neid ennetama ja hätta sattudes oskuslikult käituma. Koolitustel räägitakse esmaabist, liiklusest, vee- ja tuleohutusest, orienteerumisest ja ellujäämisoskusest metsas. Projekt lõpeb laagriga. Projekt toimub jaanuarist kuni KEAT laagri alguseni.

* Narva Kesklinna Gümnaasiumi 8.a, 8.b klassid võtsid osa projektist Kool on vägivalla vastu (projekt teostati koostöös Ida Politseiprefektuuriga). Projekt on peamiselt suunatud potentsiaalsetele kõrvalseisjatele või n-ö vaikivale enamusele, kes on olnud, on või saab olla koolivägivallale tunnistajaks. Projekti üheks eesmärgiks on tegeleda passivsete pealtvaatajatega, et nemad sekkusid, kui näevad kiusamist. Projekti käigus õpetakse õpilasi õigesti reageerima vägivallaste käitumisele, ning mis on kõige tähtsam, teavitama koolikiusamisest.

* 18.04- 23.05.2013.a toimusid Narva Kesklinna Gümnaasiumis interaktiivsed koolitused uimastite ennetamise teemadel (osalesid 7. ja 8.klasside õpilased) . Lektoriks on OÜ Korrigo esindaja Igor Milovidov.

Koolitusel käsitletati alljärgnevaid teemasid:

  • uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju ja tagajärjed tervisele; 
  • uimastite mõjust alaealisele, lähedastele, kogukonnale, ühiskonnale; 
  • moraalsed, sotsiaalsed, emotsionaalsed ja poliitilised normid ja teemad, mis on seotud uimastitega; 
  • kust leida infot, saada abi ja nõu; 
  • seadused ja karistused uimastite kasutamise, omamise ja müümise eest; 
  • illegaalsed uimastid, alkohol, tubakas, lenduvad lahustid, ravimid.

VIDEO

     
Kübervägivald    Tulekahju Äkkrünnak 

Programm"Kool kiusamise vastu".